ICC Sveriges policyprioriteringar 2024

Internationella Handelskammarens policyutvecklande arbete sker inom ramen för våra tio kommittéer. Eftersom företags möjligheter att göra internationella affärer påverkas av utvecklingen på många områden täcker kommittéerna alltifrån handelspolitik till digitalisering, hållbarhet och skatter. Gemensamt för vårt arbete inom dessa områden är dock en global ansats. Målsättningen är att de regler, standarder och ramverk som företag har att förhålla sig till på olika marknader ska vara så företagsvänliga och globalt harmoniserade som möjligt. Med en unik roll som enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN och som näringslivets globala röst i fora som bl.a. WTO, OECD och G20 verkar vi därför på högsta internationella nivå för att främja global handel och underlätta hållbara internationella affärer. Som näringslivets röst i de globala institutionerna arbetar vi också för att stärka det multilaterala systemet, som en förutsättning för att kunna hantera globala utmaningar och ge företag nödvändig stabilitet och förutsebarhet i en osäker omvärld.

Utöver de prioriteringar som driver vårt påverkansarbete och framtagandet av egna självreglerande verktyg, bevakar och informerar kommittéerna också aktivt om ny lagstiftning, pågående internationella processer och utvecklingen i stort på respektive område.

Nedan finner ni ICC Sveriges policyprioriteringar för verksamhetsåret 2024. Prioriteringarna utgör ett urval av alla de frågor som ICC arbetar med globalt. För mer information om vårt arbete, vänligen kontakta oss.

Digital ekonomi

 • Stärka cybersäkerheten globalt genom att främja tillämpningen av gemensamma normer och principer i cyberrymden. Förekomsten av cyberbrottslighet fortsätter att öka och negativt påverka tillväxt, innovation och säkerhet för bolag av alla storlekar, med en hotbild som kommer från såväl stater som halvstatliga och privata aktörer. Vi kommer att verka för att företag inte själva ska behöva bära kostnaderna för den negativa utvecklingen, utan att stater ska ta ett större ansvar, både för sitt eget agerande i cyberrymden och för att stärka cybersäkerheten och resiliensen i de egna samhällena. Som ett led i detta företräder vi näringslivet i pågående processer inom FN gällande cyberbrottslighet såväl som implementeringen av gemensamma internationella normer för staters agerande i cyberrymden.
 • Främja harmoniserad reglering av AI globalt.Den snabba utvecklingen av AI har lett till ett ökat intresse från beslutsfattare att reglera tekniken, både nationellt, regionalt och globalt. Givet att processerna sker på flera olika nivåer och den risk för fragmentering som det medför kommer vi att verka för mer harmoniserad reglering som värnar innovation, mänskliga rättigheter och näringslivets självreglering. Vi kommer bl.a. att följa och bidra till Europarådets förhandlingar om ett bindande fördrag om AI och mänskliga rättigheter samt arbetet inom FN för att reglera AI på global nivå.
 • Fortsätta arbetet med kampanjen Digitalisation for People, Planet and Prosperity för att mota protektionistiska trender inom det digitala området.Med utgångspunkt i digitaliseringens roll i uppfyllandet av de globala målen i FN:s Agenda 2030, syftar kampanjen till att värna globala dataflöden, främja utvecklingen av policy som underlättar teknisk utveckling och utbyggnad av digital infrastruktur samt att internets styrning inte fragmenteras. Kampanjen ligger också till grund för vårt bidrag till utformningen av FN-överenskommelsen Global Digital Compact, som ska identifiera gemensamma principer för en hållbar digital utveckling och främjande av digitaliseringen globalt.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Digital Ekonomi här »

+ Läs mer

Handel och Investeringar

 • Främja global frihandel och motverka protektionism. Ökade geopolitiska spänningar, regulatorisk fragmentering och risken för teknologisk frikoppling mellan Väst och Kina fortsätter skapa långtgående negativa konsekvenser för företag världen över. I en allt osäkrare omvärld har protektionistiska trender vuxit sig starkare och den politiska styrningen av ekonomin genom t.ex. statsstöd ökat, samtidigt som de multilaterala institutionerna försvagats. Därför är det viktigt att näringslivet förblir en stark röst för öppen internationell handel och starka globala institutioner som ett sätt att främja ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, men även fred, välstånd och stabilitet globalt.
 • Värna det multilaterala handelssystemet genom att driva på för en framgångsrik ministerkonferens i Världshandelsorganisationen, WTO. WTO är grunden i det globala handelssystemet, men har på senare år dragits med stora utmaningar. När organisationens medlemsstater träffas i Abu Dhabi för ministerkonferensen MC13 i slutet av februari måste de därför ta avgörande steg för att reformera och stärka organisationen. De måste också säkerställa att handelsliberaliseringar inte rullas tillbaka genom att enas om en förlängning av WTO:s förbud mot tullar på elektroniska överföringar. Det globala näringslivet har en viktig roll i att driva på förhandlingarna. Därför deltar ICC Sverige på plats som en del av den svenska delegationen för att lyfta näringslivsperspektivet. Under konferensen kommer ICC även att anordna ett officiellt MC13 Business Forum tillsammans med WTO-sekretariatet.
 • Verka för att WTO:s regelverk uppdateras för att bättre spegla företagens behov. WTO har en unik möjlighet att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Samtidigt har få uppdateringar av WTO:s regelverk skett de senaste åren, medan internationell handel har genomgått stora förändringar. För att ta tillvara på WTO:s unika regelsättande roll behöver s.k. plurilaterala förhandlingar, där de mest ambitiösa medlemsstaterna kan förhandla nya handelsregler, vinna formellt erkännande inom organisationen. De redan pågående plurilaterala e-handelsförhandlingarna, som skulle bidra med regelharmonisering och underlätta digital handel, måste resultera i ett avtal. WTO behöver också utveckla regler som underlättar omställningen till en cirkulär ekonomi och handeln med miljö- och klimatvänliga varor.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handel och Investeringar här »

+ Läs mer

Handelsrätt

 • Verka för ett juridiskt erkännande av elektroniska handelsdokument.
  97 % av alla handelsdokument är i dag fysiska. Det bidrar till stora kostnader och ineffektivitet. Som ett led i vårt globala Digital Standards Initiative verkar vi för att elektroniska handelsdokument ska vinna juridiskt erkännande som giltiga originalhandlingar i nationell lagstiftning runtom i världen, inklusive i Sverige. På så vis kan digitaliseringen av den administrativa sidan av internationell handel accelereras.
 • Bidra till utvecklingen och främja tillämpningen av Incoterms® och ICC:s övriga handelsrättsliga verktyg. Våra handelsrättsliga verktyg, däribland de internationellt erkända reglerna för leveransvillkor Incoterms® och diverse modellavtal, är viktiga praktiska hjälpmedel för företag som handlar internationellt. Kommittén har en central roll i att uppdatera befintliga verktyg, men också att utveckla nya som kan hjälpa företag att navigera handelsrättsliga frågor.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Handelsrätt här »

+ Läs mer

Hållbarhet

 • Främja omställningen till en cirkulär ekonomi genom uppdaterade globala och regionala regelverk. Internationell handel och gränsöverskridande materialflöden är en förutsättning för en omställning till en cirkulär ekonomi på global skala. För att möjliggöra dessa flöden behövs uppdateringar av Baselkonventionen och regelverk inom bl.a. WTO, Världstullorganisationen WCO och EU. Under året kommer vi att lansera en rapport som belyser de främsta hindren för den cirkulära omställningen och ger konkreta rekommendationer till beslutsfattare för hur dessa kan avhjälpas.
 • Driva på för en effektiv implementering av Parisavtalet och för att hålla 1,5-gradersmålet vid liv inför och under FN:s klimatkonferens COP29 i Azerbajdzjan i november. Vi har som näringslivets officiella fokalpunkt inom FN:s klimatkonvention en unik roll i att förmedla näringslivets åsikter under förhandlingarna. Vi kommer också att erbjuda möjlighet till ackreditering och synlighet under konferensen samt regelbunden bevakning. Det blir också ett tillfälle att påvisa vilka effektiva åtgärder som kan vidtas för att underlätta näringslivets gröna omställning. Vi kommer bl.a. fortsätta att verka för att fler länder och regioner sätter ett pris på koldioxidutsläpp, som är en av de viktigaste åtgärderna för att skynda på klimatomställningen.
 • Utveckla praktiska verktyg för att underlätta ansvarsfullt företagande. En allt mer komplex omvärld ställer nya krav på företags compliance-arbete och ansvarsfulla agerande. Under året kommer vi att lansera ett ramverk för hur företag utifrån gemensamma principer och på ett ansvarsfullt sätt kan fatta beslut om att stanna kvar, lämna eller återvända till en komplex marknad. Vi kommer också att främja tillämpningen av ICC:s uppdaterade Regler för bekämpning av korruption som lanserades i december 2023, utveckla ett nytt Integrity Advocacy Toolkit för att ytterligare underlätta företags antikorruptionsarbete samt erbjuda en plattform för utbyte mellan näringsliv och beslutsfattare i frågor om företagande och mänskliga rättigheter.
 • Företräda näringslivet i FN:s arbete för att skydda biologisk mångfald. I december 2022 enades världens länder om ett globalt ramverk för skyddandet av biologisk mångfald. Bevarandet av biologisk mångfald och ett hållbart användande av biologiska resurser blir en allt viktigare aspekt av företags breda hållbarhetsarbete. När länderna möts igen på konferensen COP16 i Colombia i oktober i år för att följa upp implementeringen av ramverket deltar vi som företrädare för det globala näringslivet. Vi kommer också erbjuda ackreditering till bolag som vill delta i konferensen.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Hållbarhet här »

+ Läs mer

Immaterialrätt

 • Verka för att det immaterialrättsliga skyddet inte undergrävs. Utvecklingen av ny teknik såsom AI ställer immaterialrätten inför nya utmaningar och frågor om vem som har rätt till verk och innovationer. Samtidigt har globala kriser såsom coronapandemin och klimatkrisen fört upp frågor om undantag från immaterialrätten och tvingande tekniköverföring på den globala agendan. För att immateriella tillgångar fortsatt ska vara skyddade globalt och för att på så vis främja innovation är det därför av yttersta vikt att det immaterialrättsliga skyddet värnas, att nya undantag inte införs och att reglernas tillämpning förtydligas när nya tekniska lösningar blir en allt större del i innovativa och kreativa processer. Som ett led i detta kommer vi under året även att uppdatera vår IP Roadmap, som ger företag praktisk vägledning kring hur de bäst skyddar sina immateriella tillgångar.
 • Främja enhetliga lagar, regelverk och policy på immaterialrättsområdet. Ett starkt och harmoniserat immaterialrättsligt skydd är viktigt för att underlätta internationell handel och lägger grunden för innovativa ekonomier. Därför arbetar vi för ökad harmonisering och mindre fragmentering genom att värna och främja gemensamma internationella immaterialrättsregler och en enhetlig implementering i nationell rätt.
 • Öka förståelsen för fenomenet abusive third-party litigation finance och dess negativa konsekvenser för näringslivet. Fenomenet, som blir allt vanligare, grundar sig i att tredjepartsaktörer otillbörligen driver eller hotar med skadeståndsprocesser mot patentinnehavare med stora kostnader som följd för företagen. Under året kommer vi fortsätta att i förebyggande syfte arbeta med både upplysnings- och påverkansarbete i frågan.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Immaterialrätt här »

+ Läs mer

Konkurrens

 • Arbeta för att konkurrenslagstiftningen ska främja och inte hindra företags hållbarhetssamarbeten.Företag vittnar om att gällande konkurrenslagstiftning hindrar dem från att initiera gröna partnerskap som skulle kunna främja den gröna omställningen både i den egna organisationen och branschen. Riktlinjer och lagstiftning behöver uppdateras för att ligga i linje med gällande hållbarhetsmål och främja dessa samarbeten. Även om viktiga jurisdiktioner, såsom EU, har kommit med vissa förtydliganden och uppdateringar återstår mycket arbete för att ge företagen nödvändig tydlighet och förutsebarhet. Med utgångspunkt i tidigare ICC-rekommendationer och konkreta företagsexempel kommer vi att driva frågan vidare i kontakt med beslutsfattare.
 • Driva på för att procedurer kring konkurrensmyndigheters begäran om information från företag ska effektiviseras. S.k. Non-Target Requests for Information utgör idag ett betungande element både för myndigheter och företag. Med utgångspunkt i rekommendationer som vi lanserade 2023 kommer vi att i kontakt med konkurrensmyndigheter runtom i världen verka för att dessa processer ska effektiviseras.
 • Underlätta för företag att navigera i regler rörande utländska subventioner och direktinvesteringar. Den politiska styrningen av ekonomin har ökat de senaste åren samtidigt som regelverk kring utländska subventioner har blivit allt mer komplexa. Därtill har många länder infört eller planerar att införa nya regler för granskning av utländska direktinvesteringar, både in- och utgående. För att hjälpa företag hantera denna komplexitet kommer vi under året att utveckla vägledning och rekommendationer.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Konkurrens här »

+ Läs mer

Marknadsföring

 • Färdigställa och lansera en reviderad version av ICC:s Marknadsföringskod.Marknadsföringskoden utgör i dag en globalt erkänd standard för ansvarsfull marknadskommunikation. I Sverige utgår såväl domstolar som Reklamombudsmannen ifrån koden i sina bedömningar av reklam. För närvarande pågår en revidering av koden, som kommer att lanseras i ny version under hösten 2024. Detta är en viktig del i att värna näringslivets självreglering på området, särskilt i tider då lagstiftare visar ökad aptit att lagstifta om reklam. Under året kommer det också att inledas en revidering av våra mer specialiserade regler kring marknadsföring av mat, dryck och alkohol samt lanseras vägledning kring användandet av AI i marknadsföring.
 • Värna företags möjligheter att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också behov av att kunna berätta om vad de gör. Ett viktigt uppdrag är därför att sprida kunskap om ICC:s särskilda riktlinjer på området genom våra kurser i ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat. Vi kommer också vara en aktiv röst i lagstiftningsarbetet på området, med särskilt fokus på EU:s Green Claims Directive, vars krav på förhandsverifiering av alla enskilda miljöpåståenden riskerar leda till att företag i stället avstår från att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Marknadsföring här »

+ Läs mer

Skatter

 • Bidra med näringslivets perspektiv till pågående internationella skattereformer. Inom OECD fortskrider införandet av den globala minimiskatten och förändrade regler för beskattning av stora internationella bolag som man enades om 2021. Samtidigt har FN beslutat att inleda förhandlingar kring ett nytt internationellt skattefördrag. Parallellt pågår det också skattereformer på regional nivå inom bl.a. EU. Den spridda utvecklingen innebär en risk för ökad fragmentering och osäkerhet på skatteområdet. För att ge företag långsiktig förutsebarhet och tydlighet kommer vi därför att bidra aktiv med näringslivets inspel till dessa processer och verka för en harmonisering av regelverken.
 • Verka för att skattesystem ska främja och inte hämma företags hållbarhetssatsningar. Skattepolitiken har en viktig roll att spela i att främja de stora investeringar som företag behöver göra i den gröna omställningen. Samtidigt framgick det i en rapport som vi lanserade under 2023 att svensk skattelagstiftning i flera fall riskerar att hämma dessa investeringar. Som ett resultat har det inrättats en arbetsgrupp på global nivå inom ICC som kommer att ta frågan om länken mellan skatter och hållbarhet vidare och utveckla rekommendationer för hur effektiva skattesystem bör utformas för att möjliggöra fler investeringar i hållbarhet.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skatter här »

+ Läs mer

Skiljedom

 • Sprida kunskap och information i Sverige om ICC:s Skiljedomstol.Ett viktigt uppdrag för ICC Sverige och kommittén är att sprida kunskap om Skiljedomstolens verksamhet bland såväl svenska skiljedomare som bolagsjurister. Vi kommer därför under året att anordna en delegationsresa till ICC:s Skiljedomstol i Paris. En del i uppdraget är också att öka förståelsen för hur viktig tillgången till kommersiell tvistlösning är för att företag ska våga och vilja göra affärer internationellt.
 • Revidera ICC:s Expedited Procedure Provisions.Våra förenklade skiljedomsregler tillämpas av vår Skiljedomstol när det rör sig om mindre tvister i syfte att minska både tidsåtgången och kostnaden för skiljeförfarandet. Under 2024 kommer dessa regler att revideras.
 • Främja effektiv hantering och förebyggande av kommersiella tvister.För att undvika utdragna skiljeförfaranden och skadade affärsrelationer är det viktigt att i största mån hantera och motverka tvister innan de hamnar i skiljedomstol. Med utgångspunkt i ny vägledning från ICC:s Skiljedomstol från 2023 kommer vi att sprida kunskap om effektiv konflikthantering till såväl skiljedomare som bolagsjurister.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Skiljedom här »

+ Läs mer

Trade Finance

 • Förtydliga tillämpningen och bidra till vidareutvecklingen av ICC:s regler för trade finance.ICC:s regelverk (t.ex. UCP600) utgör den regelbaserade grunden för trade finance-branschen globalt. En central uppgift är därför att verka för att reglerna upprätthålls och utvecklas genom att förtydliga deras tillämpning, bl.a. genom vägledande bedömningar kring hur reglerna ska tolkas i olika sammanhang.
 • Överbrygga trade finance-gapet genom att främja utvecklingen av branschen och bolags tillgång till finansiering.Gapet mellan efterfrågan och det faktiska utbudet av handelsfinansiering uppgår till över 1,5 biljoner kronor och drabbar särskilt små och medelstora bolag. Samtidigt är branschen i stort beroende av fysiska handlingar och manuell hantering. En viktig del i att överbrygga trade finance-gapet är därför att främja branschens digitalisering. Parallellt fortsätter utvecklandet av ICC:s ramverk för hållbar trade finance som lanserades i en uppdaterad version 2023 och syftar till att öka tillgången till finansiering för hållbar handelstransaktioner.
 • Ge vägledning och bästa praxis kring hanterandet av risker för finansiell brottslighet. Ökade risker för finansiell brottslighet i kombination med allt mer komplexa sanktionsregimer ställer högre krav på trade finance-branschens compliance-arbete. Under året kommer vi att bidra med vägledning, bästa praxis och rekommendationer till branschens aktörer, bl.a. kring att motverka risker för penningtvätt.

Läs mer om vilka företag och organisationer som är representerade i kommittén Trade Finance här »

+ Läs mer