ICC:s Kommitté för Handelsrätt

Handelsrättskommittén hanterar några av ICC:s flaggskeppsprodukter, däribland
Incoterms, och är en stomme i ICC. Gruppen är positionerad att ta ett brett grepp
om de juridiska frågor som är av intresse för näringslivets möjligheter att göra
internationella affärer, ett område som inte behandlas i något annat forum i Sverige.
Kommittén har tagit på sig ett än bredare ansvar än hittills och kommer framöver
att ägna sig åt såväl övergripande som specifika frågor samt i större utsträckning
ta egna initiativ i fråga om vilka frågor som ICC Sverige bör engagera sig i.

Förnyelse av olika modellavtal, Incoterms transport
Under 2015 ägnade kommittén omfattande utrymme åt att diskutera utvecklingen av
ett antal nya modellavtal samt Incoterms transport, som är en ambition att strukturera
hur transportavtal kan utformas i förhållande till Incoterms. Kommittén diskuterade
också digitaliseringens betydelse på avtalsområdet, bland annat EU-kommissionens
förslag som en del av strategin för en digital inre marknad. Även NSAB 2015
-bestämmelserna, som trädde i kraft i januari 2016, diskuterades. Bestämmelserna redogör
framför allt för speditörens ansvar och övriga skyldigheter gentemot uppdragsgivaren,
inom ramarna för de olika transportsrättsliga konventionerna. I de nya bestämmelserna
har det gjorts förändringar för att bättre spegla dagens verksamhet.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Johnny Herre, Högsta Domstolen

Anna-Karin Abdon Advokatfirman Abdon
Elin Awerstedt Frank Advokatbyrå
Mats Bergström Teknikföretagen
Erika Björkdahl Uppsala Universitet
Karl-Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Anders Fernlund Nova
Lars Gorton Stockholm Center of Commercial Law
Cecilia Hager Södertörns Tingsrätt
Mattias Hedwall Baker & McKenzie
Jörgen Heilborn Ericsson
Tell Hermanson Norventa
Christian Hybinette Andersson & Gustafsson Advokatbyrå
Mirja Högström Stockholms Tingsrätt
Svante O. Johansson Högsta Domstolen
Tom Johansson Hamilton
Joakim Lavér Hannes Snellman
Thomas Lindqvist Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Henrik Lindstrand Cederquist
Fredrik Lundbom Vinge
Jacob Melander Melander Sundbom Advokatfirman
Jori Munukka Stockholms Universitet
Åke Nilsson ABB
Anna Nordén TrustWeaver AB
Håkan Osvald Atlas Copco
Tommy Pilarp Transportgruppen
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Erik M. Runesson Sandart
Jim Runsten Synch Advokatbyrå AB
Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv
Oscar Tiberg Chouette Advokatbyrå
Jessika van der Sluijs Stockholms Universitet
Mikael Wågberg Green Cargo