ICC Sveriges kommittéer

Eftersom företags möjligheter att göra hållbara internationella affärer inte bara avgörs av handelspolitik bevakar och påverkar ICC utvecklingen inom en rad olika områden, från digital ekonomi och hållbarhet till skatter och tvistlösning. Arbetet grundar sig på övertygelsen att frihandel baserad på gemensamma globala spelregler är det som skapar bäst konkurrensförutsättningar och leder till välmående fria marknader som gynnar både företag och samhällen i stort. Därför arbetar vi för global harmonisering av regler. Vi utvecklar även verktyg för självreglering som hjälper företag att upprätthålla en hög minimistandard i sina internationella affärer. Kärnan i det policyutvecklande arbetet utgörs av våra kommittéer.

I kommittéerna deltar experter från våra medlemsföretag och -organisationer. Ledamöter representerar alltid sitt företag, och det är därför viktigt att de har mandat, eller nära till mandat, att företräda företagets eller organisationens position i de frågor som diskuteras. Varje medlemsföretag och -organisation kan nominera två sakkunniga till respektive kommitté.

Kommittéerna sammanträder två gånger per år med syfte att:

  • Uppdatera om den senaste utvecklingen inom ICC och ICC:s arbete kopplat till aktuella frågor.
  • Föra en dialog med och inhämta synpunkter från medlemsföretag för att bereda ICC:s policypositioner inom ramen för de olika områdena.
  • Identifiera frågor av intresse för medlemsföretagen med syfte att utveckla arbetet med dessa nationellt eller lyfta dem till en internationell nivå.

Inom ramen för ICC:s kommittéer finns även ett antal arbetsgrupper att engagera sig i, både på nationell och internationell nivå. Möten i dessa sker löpande. Eftersom engagemanget kan anpassas efter era intressen och vilka frågor som för närvarande är aktuella för just er, väljer varje ledamot själv hur mycket tid som läggs ner på kommittéarbetet.