Självreglering

Ett av ICC:s främsta syften är att arbeta för och utveckla självreglering genom uppförandekoder som sätter standarder och praktiska regler. Självreglering går i korthet ut på att skapa normer som på olika sätt säkrar kvaliteten för producerade varor och tjänster genom till exempel etiska regelverk och rekommendationer. Som näringslivets världsorganisation med flera miljoner anslutna företag från alla branscher och regioner har ICC varit en ledande normgivare inom olika områden i många år. Redan 1937 publicerade ICC första upplagan av ICC:s Marknadsföringsregler och 1977 publicerade ICC som första internationella organisation en uppsättning anti-korruptionsregler.

ICC:s regler har varit grundläggande för självregleringens uppbyggnad runtom i världen. ICC:s arbete med självreglering har förutom nytta för näringslivet också varit till gagn för samhället i övrigt genom att ange en standard på områden inom bland annat marknadsföring, trade finance och transport vilket bidragit till konkurrens på lika villkor och minimerat behovet av lagstiftning och andra offentliga restriktioner. I takt med att ny teknik och nya metoder utvecklats har ICC reviderat sina olika regler och utvidgat tillämpningsområden för att reglerna fortsatt ska vara ändamålsenliga och relevanta.

På den här sidan återfinns även ICC:s avtalsmodeller. Avtalsmodellerna är utformade för att underlätta avtalsskrivning och avtalsförhandling i internationella affärsrelationer. Avtalsmodellerna, som kontinuerligt uppdateras och revideras, utgår från internationell praxis och syftar till att skapa en godtagbar balans mellan parterna.