Anti-Korruption

ICC:s arbete för att förhindra mutor i internationell affärsverksamhet inleddes 1975 då en anti-korruptionskommitté bildades. Kommittén utfärdade 1977 en rapport som blev banbrytande. Rapporten fastslog behovet av åtgärder från såväl regeringar som näringslivet. Endast genom ömsesidigt samarbete kunde framgång nås. ICC har också medverkat vid framtagandet av såväl OECD:s som FN:s mutkonventioner.

ICC:s regler är avsedda som en metod för självreglering. De ska användas mot bakgrund av tillämplig lagstiftning och internationella konventioner på området. ICC understryker vikten av att företagen inför och följer självpåtagna regler, vilket ger ett mer naturligt och effektivt sätt att uppfylla alla de legala krav som finns för att motverka korruption. Reglerna ger också en stadig bas för att motstå försök utifrån att utpressa eller locka till betalning av mutor.

ICC uppmanar företag att samarbeta med andra företag och andra relevanta initiativtagare på internationell, regional eller sektorsvis nivå. Vidare uppmanas till samarbete med myndigheter i hemlandet och utomlands i utredningar om korruption.

Kampen mot korruption, som är i kärnan i företagens samhällsansvar och god företagsstyrning kommer aldrig att slutföras. Nedan återfinns ICC:s antikorruptionsregler på svenska samt engelska samt ytterligare verktyg framtagna av ICC som kan användas i näringslivets arbete med att bekämpa korruption.

ICC:s Anti-Korruptionsregler och verktyg har tagits fram av ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption, gruppen motsvaras nationellt av ICC:s kommitté Hållbarhet.