Vänligen notera att informationen om våra kommittéer är under uppdatering.

Kommittéer

En av ICC:s huvuduppgifter är att påverka beslutsfattare på global, regional och nationell nivå i frågor som rör internationella affärer och investeringar. Detta policyarbete sker genom framtagande av policydokument, uppvaktningar och dialog med berörda organ. De policydokument som tas fram har genomgått en omfattande förankringsprocess där de över 90 nationalkommittéerna är inblandande genom arbetet i ICC:s olika kommissioner.

Den svenska nationalkommittén, Svenska ICC, representeras i kommissionerna av experter inom respektive ämnesområde. Svenska representanter i kommissionerna förbereds med den svenska positionen inför kommissionsmötena genom att delta i motsvarande nationell kommittés arbete.

I kommittéerna deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter och sakkunniga på respektive område. Kommittéernas arbete syftar till att tillvarata det svenska näringslivets intressen i ICC-sammanhang samt att informera svenska intressenter om ICC:s ståndpunkter. Förutom ICC:s kommitté för Finansiella tjänster och försäkringar, så motsvaras samtliga kommittéer av internationella kommissioner. Svenska ICC samlar två gånger per år kommittéerna till möte. Utöver agendan för kommissionens möte diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse för medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.