ICC:s Kommitté för Konkurrens

I dagsläget står internationella konkurrensregler i centrum för företag med anledning av att produktionen blir allt mer internationell. För att underlätta företagens utgångspunkt så är det av stor vikt att främja förutsägbarhet och transparens inom den internationella produktionen. Affärsverksamhet och möjliga investeringar kan underlättas i och med att lagstiftning och regler tydliggörs på marknaden.

ICC:s nationella kommitté

ICC:s svenska kommitté avser att säkerhetsställa att företagen och marknadens behov tillgodoses vid utformningen och genomförandet av konkurrenslagstiftning och policys. ICC:s verktyg för efterlevnad av konkurrenslagstiftning är det av stor vikt att inom kommittén för att underlätta anpassningen till konkurrenslagstiftningen på nationell nivå och via International Competition Network (ICN). Kommittén arbetar även för att utarbeta och förmedla rekommendationer för bästa praxis i förhållande till berörda organisationer och myndigheter. Kommittén motsvarar The Committé on Competition.

Idag utgör det internationella regelverket för företagsfusioner (pre-merger control) ett lappverk med olikheter mellan länder, i rutiner, krav och bedömningar. Resultatet är att transaktionskostnader ökar och att behovet av samordning och konvergens blivit mer påtagligt. Nödvändigheten att förhindra ett företag från att få en dominerande ställning bör avvägas i relation till transaktionskostnader som kan uppstå vid prövning och kontroll hos företag och myndigheter. Enligt ICC bör regler om procedurer skulle behöva samordnas och överensstämma internationellt för att minska risken för ekonomiska konsekvenser.

ICC:s internationella kommission

ICC:s syn på internationell konkurrenspolicy formuleras av dess kommission som består av experter inom konkurrenslag, inkluderande legala experter från industriella och kommersiella företag samt privatpraktiserande advokater från olika länder. Kommissionen identifierar huvudfrågor inom konkurrenspolicy som internationella företag står inför och bidrar med ett näringslivsperspektiv i debatten.

ICC jobbar i ett nära samarbete med mellanstatliga organisationer så som World Trade Organization (WTO), International Competition Network (ICN) och Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) genom Business and Industry Advisory Committee (BIAC).

Aktuellt

Nedan följer de processer som för närvarande är av särskilt intresse för kommissionen.

  • Utveckla en ny version av ”The ICC compliance Toolkit for SME:s” som avser små till medelstora företag och fortsätta att främja det arbete som dessa verktyg bidrar med inom konkurrenslagstiftning, på nationell och internationell nivå via ICN.
  • Att främja ICC:s rekommendationer för praxis för att skapa reformer av kontroll vid fusion genom att organisera seminarier, på nationell och internationell nivå, och föra diskussioner med utvalda regeringar och myndigheter.
  • Slutföra ICC:s rekommendationer inom ramen för internationell praxis inom konkurrenslagstiftning.
  • Komplettera ICC:s rekommendationer om förbättringar inom programmet för European Competition Network (ECN) och utveckla rekommendationer rörande samarbete mellan ”antitrust enforcement” myndigheter i kartellområden, i synnerhet med avseende på den gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (COMESA).
  • Fortsätta att stärka samarbetet mellan ICC och den europeiska kommissionen genom att hålla årliga möten avseende utvecklingen av ”antitrust” och fördjupa dialogen mellan ICC och ”antitrust-samhället” i Asien genom att anordna ytterligare rundabordssamtal.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Håkan Osvald, Atlas Copco AB

Jenny Arvered Skanska
Johan Carle Mannheimer Swartling
Adrienne de Jounge Stella Advokater
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Ulf Djurberg Setterwalls Advokatbyrå AB
Jörgen Ekelöw Atlas Copco AB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå
Peter Forsberg Hannes Snellman
Mina Gregow Stora Enso AB
Göran Grén Svenskt Näringsliv
Erik Hellners Setterwalls Advokatbyrå AB
Foad Hosenian Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Jessica Karlberg-Lagrelius PostNord
Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB
Per Karlsson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Christina Källenfors Com Hem
Anders Lagerlund Skanska
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Sune Larsen Sandvik AB
Joakim Lavér Hannes Snellman
Per Lyrvall Stora Enso AB
Grant McKelvey Advokatfirman Vinge KB
Henrik Nilsson Gärde Wesslau Advokatbyrå
Anders Norlander Ramberg Advokater
Tommy Pettersson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Olle Rislund Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ulrica Salomon Lindahl
Mikael Schmidt SCA
Anders Stenlund Tor KB
Joakim Sundbom Melander Sunbom Advokatfirma
Erik Söderlind Kastell Advokatbyrå
Carolina Tendorf Electrolux
Paula Ulander Öberg & Associés
Ulrika Wester Ericsson
Martin Åberg Ericsson
Marie Östman Advokatfirman Vinge KB
Martin Karlsson Ericsson