Handel och Investeringar

Internationell handel skapar gränsöverskridande relationer som främjar fred och välstånd globalt. Genom handel och investeringar sprids idéer och innovationer som bidrar till hållbar utveckling, såväl ekonomisk som miljömässig och social. För Internationella Handelskammaren är det centralt att påvisa handelns positiva effekter och stärka näringslivets möjligheter att bidra med lösningar till många av de utmaningar som världen står inför. För det behöver företag en handels- och investeringspolitik som skapar förutsägbarhet genom ett välfungerande multilateralt handelssystem och uppdaterade globala regler för handel.

Vad gör kommittén?
Handels- och investeringskommittén bevakar den handelspolitiska utvecklingen nationellt och internationellt och arbetar för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitiken kan stärka små och medelstora företag, utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO) samt EU:s handelspolitik. Kommittén lyfter också frågor från andra områden som har en direkt inverkan på möjligheten att handla och investera internationellt.

ICC arbetar nära WTO och driver på för reform av organisationen med målet att uppdatera och stärka de globala spelreglerna i linje med den moderna handelns förutsättningar, inte minst utvecklingen av fungerande regler för digital handel. En viktig del är också att stärka WTO:s tvistlösningssystem för att säkra efterlevnaden av överenskomna regler. Som enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling har ICC en betydelsefull roll i förhållande till FN:s arbete. Även G20 och B20 är viktiga fora för ICC internationellt. ICC följer också den handelspolitiska utvecklingen inom EU, eftersom europeiska regler och lagstiftning ofta får global inverkan.

Vem deltar i kommittén?

I handels- och investeringskommittén ingår bl.a. chefer inom government och public affairs, handelspolitiska chefer, policyansvariga, seniora rådgivare och jurister från företag, näringslivsorganisationer och advokatbyråer.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations, Ericsson