Hållbarhet

Internationella Handelskammarens hållbarhetsarbete grundar sig på insikten att välmående och långsiktigt konkurrenskraftiga företag är hållbara. Internationell handel är samtidigt en förutsättning för att uppnå hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och social – genom att skapa arbetstillfällen, sprida gröna innovationer och bygga välstånd globalt. För att främja handelns möjlighet att bidra positivt till hållbar utveckling behövs gemensamma globala regler som underlättar företags omställning och som innebär att det lönar sig för företag att göra rätt.

Vad gör kommittén?
ICC Sveriges hållbarhetskommitté har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, energi, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Genom att lyfta det svenska näringslivets åsikter, resonemang och erfarenheter till en global nivå verkar kommittén för gemensamma regler och standarder som underlättar omställningen till hållbara samhällen och främjar de affärsmässiga fördelarna med företags hållbarhetsarbete.

Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling och som näringslivets kontaktpunkt inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har ICC en stark koppling till FN:s klimatförhandlingar och genomförandet av Agenda 2030. Ett viktigt arbete inom ICC internationellt är också att bidra till klimatmålet om nettonollutsläpp innan 2050 genom vägledning och verktyg som underlättar små och medelstora företags omställning.

Inom kommittén finns arbetsgrupper som driver specifika frågor av särskilt intresse för våra medlemmar. Arbetsgrupperna är inte permanenta utan bildas utifrån våra medlemmars behov och med tydliga målsättningar. Några av de frågor som ICC Sverige har arbetat särskilt med är cirkulär ekonomi, klimatpositiv och mänskliga rättigheter.

Vem deltar i kommittén?

I hållbarhetskommittén ingår bl.a. hållbarhetschefer och -utvecklare, miljöchefer, public affairs-chefer, klimatstrateger, compliance officers och bolagsjurister från såväl stora som små och medelstora företag. Även advokatbyråer och branschorganisationer finns representerade.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef - Skanska