ICC:s Kommitté för Immaterialrätt

ICC Sveriges kommitté för Immaterialrätt består idag av omkring 30 ledamöter. I kommittén för
Immaterialrätt deltar representanter för Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande experter
och sakkunniga inom Immaterialrätt. Två gånger per år kallas kommitténs medlemmar till möte.
Utöver agendan för kommissionens möte diskuteras också aktuella svenska frågor av intresse för
medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för Immaterialrätt och i tillhörande arbetsgrupper av
ledamöter från den svenska kommittén för Immaterialrätt. Under kommitténs två möten per år
förbereds den svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och tillhörande
arbetsgrupper. Vidare är det också ICC:s kommitté som ansvarar för att arrangera seminarier och
sprida kunskap om immaterialrätt.

Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att främja investeringsmöjligheter och internationell
handel samt att hjälpa företag att möta de utmaningar och möjligheter som de ställs inför i och
med globaliseringen. Vi arbetar på olika sätt för att förenkla internationell handel och gräns-
överskridande investeringar. En bidragande faktor till främjandet av internationell handel är
skyddet för immateriella rättigheter. Vidare anses skydd av immateriella rättigheter uppmuntra
utvecklingen av kunskapsbaserade industrier samt generera ett gynnsamt klimat för utländska
direktinvesteringar och tekniköverföring.

Aktuellt

ICC poängterar i ett nytt diskussionspapper (se länk till höger på denna sida) hur regleringar
för hur företag får använda sina varumärken och logotyper, påverkar konkurrensen i
konsumenters köpval, företags investeringar i innovation och kvalité, globala handeln och
tillgångarnas värde för företagen. ICC uppmanar beslutsfattare att noga överväga ingrepp
i lagstiftning som bygger på globala överenskommelser om hur immaterialrätten skall regleras
och om nyttan av nya lagstiftningsåtgärder verkligen överstiger den negativa effekten av ett
ingrepp. I första hand bör övervägas mindre ingripande och mindre kostsamma åtgärder för
att uppnå syftet med regleringen, d.v.s. åtgärder som inte riskerar eller åtminstone så lite som
möjligt påverkar företagens möjligheter att använda sina varumärken som
kommunikationsmedel på marknaden.

Det finns många exempel på regleringar som i exempelvis hälso- eller säkerhetssyfte inskränker
företags möjligheter att fritt disponera ett varumärke. ICC ifrågasätter inte att det i vissa fall kan
finnas syften som motiverar inskränkningar i företagens användning av sina rättigheter. Det mest
uppmärksammade är ”plain packaging” för cigaretter, som innebär att cigarettpaket måste vara helt
varumärkesneutrala i sin utformning. Utan att göra någon värdering av en sådan reglering i detta
eller andra enskilda fall eller det bakomliggande syftet för att inskränka företagens rättigheter, vill
ICC dock klargöra att ett ingrepp i företagens rättigheter bör göras utifrån ett angreppssätt som i
första hand kan uppnås utan ingrepp i det immaterialrättsliga systemet. ICC uppmanar således
beslutsfattare att noga väga in immaterialrättsliga och andra konsekvenser av olika regleringar i
sin analys samt att grundligt analysera om åtgärderna är nödvändiga, proportionerliga och på vilket
sätt ändamålet kan uppnåsmed utgångspunkt från att vidta åtgärder som medför så litet ingrepp i
immaterialrätten som möjligt.

ICC har följande råd och uppmaningar till beslutsfattare:

  1. Var tydlig med vad regleringen ska åstadkomma, överväg vilken åtgärd som är effektivast samt
    basera beslut på vetenskaplig grund.
  2. Garantera transparens och att intressenter involveras i beslutsprocessen.
  3. Analysera påverkan på alla intressenter, försök minimera marknadssnedvridningar och stimulera
    investeringar och innovation.
  4. Använd vedertagna regleringar och standarder samt vunna erfarenheter.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Thomas Lindqvist - Hammarskiöld & Co

Malin Allard Advokatfirman Cederquist
Stojan Arnerstål Institutet för immaterial-, marknadsföring- och konkurrensrätt
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Robin Berzelius AWAPATENT AB
Eva Blum Advokatfirman Vinge KB
Christopher Büller Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Karin Cederlund Sandart & Partners Advokatbyrå
Bengt Domeij Uppsala Universitet
Bodil Ehlers Kastell Advokatbyrå AB
Jan Fager JM Fager juridik & marknadsföring
Anette Henrysson Advokatfirman Vinge KB
Ivan Hjertman IP Interface AB
Åsa Johansson Philip Morris AB
Per Josefson Mannheimer Swartling Advokatbyrå
David Leffler Synch Advokat
Richard Lewinson Tetra Laval
Henrik Lindström Ramberg Advokater
Christer Löfgren BrandNews och PatentEye
Katarina Nilsson Stora Enso
Per Jonas Nordell Stockholms universitet
Erik Sandgren Gernandt & Danielsson
Lena Seratelius Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige AB
Stina Sjögren Paulsson Scania
Matilda Stenman Philip Morris AB
Sophia Spala Setterwalls Advokatbyrå
Fredrik Ståhl Time Advokatbyrå KB
Carl Wendt Noréns AB
Karin Westerberg Sandart & Partners Advokatbyrå
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå
Henrik Wistam Advokatfirman Lindahl KB
Sanna Wolk Uppsala Universitet