PRESSMEDDELANDE | 22 MARS 2022

ICC Sverige lanserar uppdaterade riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat

  • För att underlätta och förbättra användningen av miljöpåståenden i marknadskommunikation lanserar Internationella Handelskammaren, ICC, idag för första gången sina riktlinjer för användning av miljö- och klimatbudskap på svenska.
  • Riktlinjerna hjälper företag att kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på ett etiskt och vederhäftigt vis.
  • I samband med lanseringen lanseras även en ny officiell ICC-kurs om ansvarsfull kommunikation.

Klimatförändringarna och den gröna omställningen är prioriterade frågor för näringslivet. Det märks inte minst i Sverige. I takt med att miljö- och klimatarbetet växlas upp och i kombination med ökat konsumentintresse ser många företag också ett behov av att kunna berätta om vad de gör. Samtidigt råder det stor osäkerhet om vad man kan och bör kommunicera. Begrepp som klimatpositiv och nettonollutsläpp är två exempel på termer som snabbt vuxit i popularitet de senaste åren, men där det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation.

Det är mot bakgrund av denna problematik som ICC, på initiativ av organisationens svenska medlemmar, under hösten 2021 publicerade en uppdatering av de miljö- och klimatriktlinjer som utgör ett komplement till ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (ICC-koden). Nu har dessa riktlinjer för första gången någonsin översatts till svenska. Genom lanseringen av en svensk översättning kan reglerna få ett starkare genomslag – de kommer närmare svenska företag och tillämpningen blir lättare. En översättning ligger också i linje med att själva Marknadsföringskoden finns på svenska och har stor betydelse som det ledande etiska normverket på sitt område.

ICC:s Riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat (ICC:s miljö- och klimatriktlinjer) hjälper företag att kommunicera sitt miljö- och klimatarbete på ett etiskt och vederhäftigt vis och ger användaren praktisk vägledning i vilken bevisbörda som krävs för att undvika vilseledande element. Bland annat inkluderar vägledningen en checklista, mot vilken användare kan stämma av om deras budskap omfattas av de särskilda regler som gäller för den här typen av kommunikation.

Susanna Zeko, VD och Generalsekreterare, ICC Sverige:

Det är inte en dag för tidigt som vi nu har glädjen att lansera ICC:s uppdaterade miljö- och klimatriktlinjer på svenska. Många av våra svenska medlemsföretag var inte bara med och tog initiativ till uppdateringen, utan har också spelat en aktiv roll i utformningen av riktlinjerna. Nu har vi ett praktiskt verktyg på plats som hjälper företag att bedöma om deras miljö- och klimatpåståenden håller legalt, vilket också hjälper dem att undvika kostsamma misstag som kan få negativa effekter för varumärket.

I samband med lanseringen av de uppdaterade riktlinjerna, så lanseras även en ny officiell ICC-kurs om ansvarsfull kommunikation. Kursens innehåll har utvecklats av Advokatfirman MarLaw på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) och har som syfte att lära ut metodiken kring hur man som företag kan tillämpa ICC:s miljö- och klimatriktlinjer för att säkerställa att man utformar legalt och etiskt riktiga marknadsbudskap.

Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer:

Vi på Sveriges Annonsörer värnar om ansvarsfull marknadsföring och att företag och verksamheter ska få bästa möjliga effekt av sina marknadsinvesteringar. Att använda miljö- och klimatpåståenden i marknadskommunikationen är ett viktigt steg i att få till den gröna omställningen, då är det viktigt att vi följer de etiska riktlinjerna på hur och vad vi får och kan säga. Därför är det väldigt välkommet med dessa uppdateringar. Den här kursen erbjuder en kunskapsplattform för våra medlemmar, de nya ICC-riktlinjerna och checklistan blir den kompass som behövs för att våra medlemmar ska kommunicera miljö och hållbart på ett förtroendeskapande sätt och därmed bidra till en snabb grön omställning och samtidigt skapa lönsamma hållbara företag.

Linda Nilsson, VD, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)

   Den nödvändiga förflyttning vi alla behöver göra i omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver att vi som bransch har de rätta verktygen och riktlinjerna – både de legala och etiska – för att kunna ta det ansvar vi har till följd av den makt vi besitter i form av vår profession att kunna påverka hur människor agerar och gör val utifrån kommunikation och reklam. Utformning av professionell kommunikation kräver kunskap om de lagar och riktlinjer som gäller för branschen. KOMMs medlemmar har i sin certifiering Ansvarig Reklamutgivare (ARU) denna kunskap, men här behövs ytterligare utbildningsinsatser efter att vi nu fått uppdaterade riktlinjer för ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat. 

>>> ICC:s miljö- och klimatriktlinjer finns fritt tillgängliga för nedladdning på: icc.se/sjalvreglering/marknadsforing

 

Om ICC-koden:

ICC:s Marknadsföringskod är i dag ett internationellt erkänt, branschöverskridande och landsneutralt ramverk som utgör grunden för självreglerande organ och lagstiftning världen över. Koden hjälper företag att säkerställa att deras marknadskommunikation är etisk och ansvarsfull. I Sverige tillämpar bland andra Marknadsdomstolen och Reklamombudsmannen Marknadsföringskoden i sin bedömning av reklam. Även en stor del av Konsumentverkets vägledningar och rättspraxis bygger på koden.

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig och ledningskoordinator, ICC Sverige, e-post: kajsa.persson-berg@icc.se, telefon: 0761037878.