Se vår verksamhetsberättelsefilm för att få en uppdatering från ICC Sveriges verksamhet 2021! 

2021

Kommittéerna är kärnan i vår verksamhet, och under 2021 fortsatte vi arbetet med att stärka dessa. Bland annat upprättades ett ordförandenätverk där ordförandeskapen för våra kommittéer tillsammans med seniora rådgivare och ICC Sveriges styrelse möts och kan diskutera kommittéöverskridande frågor.

Under året har vi även digitaliserat och slagit samman vår bokhandel med ICC:s internationella kunskapscentrum Knowledge 2 GoDetta för att säkerställa att alla ICC:s publikationer enkelt hittas på ett och samma ställe.

Läs mer om våra olika kommittéer och deras prioriterade policyfrågor här:

Digital ekonomi

Kommittén arbetar med frågor som har en direkt koppling till digitalisering och utvecklingen av den digitala ekonomin. Frågor som har behandlats under året är EU:s lagförslag Digital Services Act och Digital Markets Act och pågående diskussioner inom FN om internationella normer och principer när det kommer cybersäkerhet. Kommittén har också bidragit med synpunkter till ICC:s internationella rapport om etisk AI och till EU-konsultationen kring förslaget på Data Governance Act. Kommittén leds fortsatt av ordförande Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sweden AB och vice ordförande Axel Tandberg, affärsjurist på Legal Works Advisory. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Digital Economy.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Handel och investeringar

Kommittén bevakar den handelspolitiska utvecklingen och arbetar för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Frågor som har avhandlats under året har bland andra varit utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO), EU:s handelspolitik, införandet av system för att granska utländska direktinvesteringar och Sveriges regerings handelspolitiska prioriteringar inför det svenska EU-ordförandeskapet 2023. Kommittén har under året också bidragit aktivt till utformandet av ICC:s globala prioriteringar för hur WTO kan reformeras och stärkas. Kommittén leds fortsatt av ordförande Ulf Pehrsson, Senior Director Government & Industry Relations på Telefonaktiebolaget L M Ericsson och vice ordförande Carolina Dackö, partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Trade and Investment Policy.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Handelsrätt

Kommittén behandlar de juridiska frågor som underbygger företags internationella affärer och följer utvecklingen inom handelsrätt globalt. Under året har kommittén behandlat frågor som trade compliance och exportkontroller, förutsättningarna för skadestånd vid avtalsbrott samt hur avtal kring internationell tjänstehandel kan standardiseras. Kommittén leds fortsatt av ordförande Oscar Tiberg, advokat på Chouette Advokatbyrå. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Commercial Law and Practice.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Hållbarhet

Kommittén har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Under året har FN:s klimatkonferens COP26 varit en prioriterad fråga och kommittén bidrog till utvecklingen av ICC:s globala policyprioriteringar inför konferensen. Andra frågor som behandlades var uppdateringen av ICC:s visselblåsarvägledning, tioårsjubileet av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och hur Världshandelsorganisationen (WTO) kan främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Kommittén fick också ta del av uppdateringar om den senaste utvecklingen inom hållbar finans och EU:s taxonomi. Kommittén leds av ordförande Lena Hök, Executive Vice President Sustainability & Innovation på Skanska AB. Vice ordförande fram till och med höstens kommittémöte var Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Ingen ny vice ordförande har utsetts. Kommittén följer utvecklingen i två av ICC:s kommissioner: Corporate Responsibility and Anti-Corruption samt Environment and Energy.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Immaterialrätt

Kommittén bevakar utvecklingen inom immaterialrätt globalt såväl som regionalt och behandlar områden såsom designskydd, patent, varumärkesskydd och upphovsrätt. Kommittén har under året bidragit med inspel till Kommerskollegium om immaterialrättsliga utmaningar kopplat till handeln med Kina och skrivit ett yttrande till Justitiedepartementet om implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Under hösten utsågs Eva Blum, General Counsel på IKEA of Sweden AB till ordförande för kommittén och tidigare ordförande Thomas Lindqvist, partner på LINQ Advokat AB valdes till vice ordförande. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Intellectual Property.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Konkurrens

Kommittén bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och verkar för harmoniserade konkurrensregler. Aktuella frågor under året har varit hur konkurrensregler påverka företags hållbarhetsarbete, uppdateringen av EU:s horisontella och vertikala undantagsregler och EU-kommissionens nya möjligheter att pröva företagskoncentrationer som inte uppfyller anmälningströsklarna i någon medlemsstat. Under våren utsågs Ulrika Wester, Vice President Ethics and Compliance på Skanska AB till ordförande och Elisabeth Eklund, partner på Advokatfirman Delphi till vice ordförande. Fram till vårens nyval leddes kommittén av Håkan Osvald, chefsjurist på Atlas Copco. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Competition.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Marknadsföring

Kommittén bevakar utvecklingen på marknadsföringsområdet och arbetar för att företags marknadsföring ska vara etisk och vederhäftig samt för att stärka självregleringens roll på området. I centrum för kommitténs arbete står värnandet och vidareutvecklandet av ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskod) med tillhörande fördjupande riktlinjer. Kommittén har under året bidragit till uppdateringen av ICC:s Framework on Responsible Environmental Marketing Communication och bevakat utvecklingen inom andra internationella organisationer. Kommittén har även bidragit till ICC:s internationella påverkansarbete gällande ett förslag från Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) om att utveckla en ny standard för marknadskommunikation riktad till barn och unga. Under hösten utsågs Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs and Engagement på L’Oréal Sverige AB till ordförande för kommittén och tidigare ordförande Helén Waxberg, partner på Helén Waxberg Advokat valdes till vice ordförande. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Marketing and Advertising.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Skatter

Kommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent internationell skattelagstiftning som underlättar gränsöverskridande affärer. En viktig prioritering har varit att bevaka och bidra till OECD:s arbete med åtgärdsplanen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) och den resulterande internationella skatteöverenskommelsen. Kommittén har också behandlat skattelagstiftningens betydelse för företags hållbarhetsarbete och bidragit till ICC:s internationella arbete med att utveckla övergripande principer för hur länder och regioner kan prissätta utsläpp av växthusgaser. Kommittén leds fortsatt av ordförande Yvonne Bertlin, Chief Financial Officer på Astra Zeneca AB och vice ordförande Karin Attorps, Partner på DLA Piper Sweden KB. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Taxation.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Skiljedom

Kommittén följer utvecklingen på tvistlösningsområdet globalt och bidrar till det löpande arbetet med ICC:s Skiljedomsregler, som tillhandahåller ett neutralt ramverk för internationell tvistlösning. En viktig roll är också att sprida kunskap om ICC:s Skiljedomstol i Sverige och fördelar med skiljeförfaranden för att lösa kommersiella tvister samt öka svenska skiljemäns synlighet internationellt. Inom Skiljedomskommittén finns en nomineringskommitté som hjälper till att identifiera lämpliga kandidater för nominering som skiljedomare till förfaranden som administreras av ICC:s Skiljedomstol. Kommittén har under året bland annat behandlat frågor som rör skiljedomstolars användning av IT-lösningar och bidragit till ICC:s arbete med en rapport om korruption i internationella skiljeförfaranden. Skiljedomskommitténs ordförande är svensk representant i ICC:s Skiljedomstol med vice ordförande som suppleant. Under sommaren utsågs Therese Isaksson, partner på Westerberg & Partners Advokatbyrå till ny ordförande efter Robin Oldenstam, partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Patricia Shaughnessy, docent vid Stockholms universitet utsågs till vice ordförande och suppleant i ICC:s Skiljedomstol. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer

Trade Finance

Kommittén samlar representanter för svenska banker och företag för att bevaka och påverka utvecklingen inom trade finance internationellt och bidra till ICC:s självreglerande standarder och branschpraxis på området. En viktig del av kommitténs arbete är att bidra till ICC:s internationella arbete med att komma med vägledande bedömningar, så kallade opinions, kring tillämpningen av ICC:s regelverk när tvistefrågor uppstår. Kommittén har också bidragit till utvecklandet av ICC:s nya standard International Standard Demand Guarantee Practice (ISDGP) samt bevakat utvecklingen inom ICC:s internationella Digital Standard Initiative med syfte att digitalisera den administrativa sidan av internationell handel. Kommittén leds fortsatt av Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist på Swedbank AB. Kommittén följer utvecklingen i ICC:s kommission Banking.

Förteckning över ledamöter nationellt och internationellt >>> 

+ Läs mer