Övriga riktlinjer

Utöver de regler, koder och riktlinjer som redogjorts för på andra sidor har ICC publicerat ytterligare ett par grundläggande policyuttalanden:

  • ICC Policy Statement on Freedom of Commercial Communications 
    Principen om kommersiell yttrandefrihet i kombination med effektiv självreglering utgör hörnstenar i marknadsekonomier. Detta policypapper beskriver ICC-kodens regler i relation till denna princip och beskriver näringslivets ansvar gentemot konsumenter att kommunicera etiskt och vederhäftigt.

Tillbaka till huvudsidan »