GDPR hos ICC Sweden

ICC Sweden är en näringslivsorganisation, med svenska företag och organisationer som medlemmar. Vi har data sparad om personer som är engagerade hos våra medlemmar. Dessa persondata använder vi dels för det direkta engagemang som ett antal personer har inom ICCs kommittéväsende, dels för att förse medlemmarna med service och information. Det senare handlar framförallt om inbjudningar till seminarier, kurser och andra event samt om att distribuera nyhetsbrev.

Med anledning av EUs dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera om våra rutiner runt datahanteringen och om vilka data vi har om dig.

Vilken data har vi?

De persondata vi sparar är namn, titel eller funktion i företaget/organisationen, telefonnummer samt email- och postadress. Vi sparar även bilder och liknande från seminarier och event. Data hämtas från de uppgifter du lämnar när du kommunicerar med oss, anmäler intresse för nyhetsbrev eller anmäler att du vill delta i en kommitté, i en kurs, i ett seminarium och från liknande situationer.

För att ha aktuell information om din arbetsroll kompletterar vi vid behov denna information med uppgifter erhållna från andra källor – från offentliga sökmotorer, sektorsspecifika nyhetsbrev, sociala medier eller din arbetsgivares hemsida.

Hur använder vi data?

ICC Sweden använder den persondata vi samlar in för att

  • upprätthålla en aktuell kontaktlista
  • skicka ut nyhetsbrev
  • skicka inbjudningar till kurser, seminarier och andra event
  • skapa deltagarlistor till våra event
  • kunna fakturera

Dessutom presenterar vi på vår hemsida namn och organisationstillhörighet för överstyrelseledamöter och kommittémedlemmar.

Viss persondata finns tillgänglig hos den bokföringsbyrå och den IT-support vi anlitar. ICC Sweden gör därutöver inte någon form av persondata tillgänglig för tredje part.

Vem har tillgång till sparad data?

De enda personer som har tillgång till insamlade data är de som behöver dem för de ändamål som vi har redogjort för ovan. Detta gäller ICC Swedens personal och praktikanter. Som nämnts ovan finns viss data tillgänglig för personer anställda hos den bokföringsbyrå och den IT-support vi anlitar. För personer som ingår i ICCs internationella kommissioner, är uppgifter om namn, organisation, titel samt jobbmail tillgänglig för personal på ICCs internationella sekretariat i Paris, för deras behov av att ha direktkommunikation med kommissionsmedlemmar.

Hur länge sparar vi data?

Vi spar persondata för de nämnda ändamålen så länge som din arbetsgivare är medlem i ICC och så länge du är anställd hos medlemmen.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att få veta vilka data vi har om dig, liksom att få en kopia av dem. Du kan också välja begränsningar i hur dina persondata processas och att vissa data inte får processas.

Kontakta oss

Vi tar tacksamt emot förslag, frågor och kommentarer om vår behandling av persondata, liksom om den information vi tillhandahåller om våra rutiner. Kontakta oss gärna på info@icc.se.