Så hindrar skattelagstiftning företagens hållbarhetsambitioner

  • ICC Sverige lanserar idag rekommendationer för att undanröja skatterättsliga hinder för en effektiv klimatomställning.
  • Rekommendationerna presenteras vid ett globalt ICC-möte i Genève idag, måndag.

Ladda ner dokumentet här: 
Engelska: ICC Sweden– Swedish Tax Policy and Sustainability »
Svenska: ICC Sverige – Svensk skattepolitik och hållbarhet »

I takt med att företag blir allt mer ambitiösa i sitt klimatomställningsarbete blir det också allt viktigare att säkerställa att regleringar främjar och inte hindrar detta arbete. Skattelagstiftningen är ett område som innehåller såväl främjande som hindrande policy. Bland de främjande aspekterna kan prissättning av koldioxidutsläpp, såsom väldesignade koldioxidskatter, påskynda omställningen genom att ge marknadsmässiga incitament till företag att minska sina utsläpp.

På liknande sätt skulle skattelagstiftningen också kunna ge incitament till företag att öka sina investeringar i klimatomställningen. Den svenska skattelagstiftningen behöver även moderniseras när det gäller klimat- och hållbarhetssatsningar, eftersom många av dessa utgifter inte är avdragsgilla enligt gällande rätt och rättspraxis idag, även om de är affärskritiska. Något som kan uppfattas som inkonsekvent mot företagens hållbarhetsarbete.

I syfte att belysa hur dagens skatteregler kan verka hämmande på företags ambitioner har ICC Sveriges Skattekommitté tittat närmare på hur den svenska skattelagstiftningen förhåller sig till företags klimat- och hållbarhetsarbete. I skrivelsen lyfter kommittén fem konkreta exempel på hur lagstiftningen inte främjar omställningen, och ger rekommendationer för hur den skulle behöva uppdateras för att ge rätt incitament.

Yvonne Bertlin, Ordförande för ICC Sveriges Skattekommitté, tillika Skattechef på AstraZeneca:
– Vi ser redan nu tecken på att dagens oklara och i många fall hämmande skatteregler gör att svenska multinationella bolag istället väljer att genomföra klimatinvesteringar i länder som redan implementerat en mer supporterande lagstiftning. Våra rekommendationer visar att det finns flera områden där lagstiftningen behöver förbättras, för att fullt ut ta tillvara på företagens vilja att bidra till en snabb och effektiv klimatomställning.

Parallellt med att rekommendationerna lanseras nationellt kommer de också att presenteras vid ett möte i ICC:s globala kommission Taxation i syfte att initiera en bredare diskussion om skatter och hållbarhet på global nivå.

Ladda ner dokumentet här: 
Engelska: ICC Sweden– Swedish Tax Policy and Sustainability »
Svenska: ICC Sverige – Svensk skattepolitik och hållbarhet »

Stockholm/Genève 16 oktober 2023 (uppdaterat 17 november 2023)