ICC anser att multilaterala avtal är det optimala för att främja handel och ekonomisk utveckling. ICC ser ändå stora möjligheter med omfattande regionala handelsavtal, mega-regionals, som exempelvis TTIP, det avtal som förhandlas mellan EU och USA. De stora avtalen ger i sig betydande liberaliseringar och kan redan genom storleken påverka regelverk och handel för fler länder än de direkt berörda parterna.

ICC anser att avtalen bör utformas så att de kan utnyttjas för fortsatt multilateralisering. I de överenskommelser som görs i regionala avtal bör parterna beakta möjligheten att regler mm ska kunna vara byggstenar i bredare och gärna multilaterala avtal. Klokt utnyttjade kan alltså avtalen utgöra steg mot multilaterala handelsavtal. WTO bör därför ha en roll när avtalen utformas, både för att bevaka att avtalen följer t ex GATT-regler samt för att studera hur de kan multilateraliseras. ICC anser också att avtalen bör vara öppna för fler länder att ansluta sig så småningom, när länderna uppfyller avtalens villkor.

ICC prioriterar ändå multilaterala avtal – och understryker att i dagens situation, där produktionen sker i globala värdekedjor, är det allt viktigare med breda och omfattande handelsavtal. Handelshinder med tredje land kan idag vara väl så besvärande som med den direkta handelspartnern.

Detta är det huvudsakliga innehållet i den policy om regionala frihandelsavtal som ICCs styrelse antog för ett par veckor sedan, samtidigt som en policy antogs om vikten av ett gott investeringsklimat. I det senare betonas vikten av att investeringar ingår i de regionala avtalen och att avtalen inkluderar ett starkt investerarskydd.

Policy statement: Mega-regional trade agreements and the multilateral trading system