Konkurrensregler utgör en viktig del av vår öppna marknadsekonomi, då de skyddar både konsumenter och företag mot orimliga prissättningar och främjar sund konkurrens. När regeringar nu implementerar åtgärder som kortsiktigt lindrar de värsta chockerna av den pågående pandemin för sektorer som hälsa, ekonomi och finansmarknad är det därför viktigt att det inte sker ensidigt eller på bekostnad av den fria konkurrensen.

För att underlätta för regeringar som väger mellan olika åtgärdsförslag, publicerar nu ICC ett ramverk med förslag på hur konkurrensrättsliga policys och åtgärder kan bidra till arbetet mot Covid-19. Ramverket innehåller åtgärder som redan genomförts, eller som är under betänkande i många länder. Syftet är att hjälpa regeringar och konkurrensrättsorgan att minimera de negativa ekonomiska effekterna som krisen orsakat, samtidigt som grundläggande strukturer för ekonomi och marknad upprätthålls.

Om de implementeras varsamt kan konkurrensregler spela en värdefull roll i att bana väg för mer balanserade marknader. Inte minst säkerställer de att de grundläggande strukturer som är nödvändiga för ekonomisk återhämtning hålls intakta även efter krisen.

Vi ser att det kan behövas ökad flexibilitet i bedömningen av särskilda samarbeten, till exempel när det gäller gemensam forskning om viruset eller produktion av skyddsutrustning. Genom tydliga riktlinjer och med villkoret att det sker under coronakrisen kan detta genomföras utan att underminera konkurrensrätten.

Vi efterfrågar även ett mer långtgående samarbete mellan olika konkurrensrättsorgan för att upprätthålla innovation och tillväxt efter återhämtning.

Dokumentet har utvecklats av en arbetsgrupp inom ICC:s globala kommission för konkurrensfrågor, och utformats för att bidra till ICC:s åtagande att bidra till ett effektivt internationellt svar mot Covid-19.

ICC:s konkurrenskommission samlar experter på konkurrensrätt från hela världen för att utveckla ICC:s policys på området och stärka vår roll som den tillförlitliga näringslivsrösten för företag, regeringar och internationella organisationer.