I samband med dagens möte i ICC Sveriges skattekommitté introducerades Yvonne Bertlin, CFO AstraZeneca, och Karin Attorps, Tax Partner, EY, som ny ordförande respektive vice ordförande.

Tillsammans kommer Yvonne och Karin att bidra till att stärka kommittén och till att ICC Sveriges medlemmar har en stark röst i internationella diskussioner om utvecklingen på skatteområdet.

ICC:s arbete inom skattefrågor grundar sig i att internationell handel, investeringar och skattelagstiftning i dagens globaliserade värld är tätt sammanlänkade frågor. Nationella skattelagstiftningar och -regler styrs alltmer av utvecklingen på det internationella planet och har direkt bäring på internationell affärsverksamhet, var företag gör affärer och väljer att investera. Fragmenterade regelverk utgör betydande handels- och investeringshinder, försvårar marknadstillträden och ökar risken för dubbelbeskattning. För att underlätta internationell handel behövs ett förutsebart internationellt skattesystem som bygger på harmoniserade och transparenta beskattningsprinciper och som minskar företags administrativa börda.

I skattekommittén ingår experter som representerar ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.