• Internationella Handelskammaren, ICC, lanserar uppdaterade regler för att bekämpa korruption.
  • De nya reglerna har utvecklats för att spegla framväxande praxis och inkluderar stärkt vägledning kring utveckling av visselblåsarfunktioner, förhållningssätt till tredje part, samt betoning på ansvarsfullt affärsbeteende som sträcker sig längre än till strikt regelefterlevnad.

För att spegla utvecklingen på compliance-området lanserar ICC idag uppdaterade antikorruptionsregler. Den uppdatering som genomförts bygger på 2011 års upplaga och har tagit hänsyn till nya standarder och praxis som vuxit fram på området. Bland förändringarna ses stärkt vägledning kring implementering av rapporteringsfunktioner för att spegla den viktiga roll som såväl interna som externa visselblåsarsystem spelar. Man har även utökat vägledningen kring företags förhållandesätt till tredje part för att hjälpa företag att navigera risker för korruption i leveranskedjor, något som inte minst blir viktigt i ljuset av EU:s nya lagstiftning som reglerar företags skyldigheter att visa tillbörlig aktsamhet i sina värdekedjor.

Redan 1977 publicerade ICC för första gången regler för att underlätta företags arbete mot korruption. Reglerna har sedan dess utgjort en global näringslivsstandard för att säkerställa ansvarsfulla affärer. Syftet med regelverket är att hjälpa företag att säkerställa att deras verksamheter lever upp till såväl legala som etiska krav, och att mekanismer för att vidta åtgärder finns på plats om förseelser inträffar. Genom att tillämpa det frivilliga regelverket kan företag av alla storlekar och i alla sektorer effektivt arbeta mot oetiska förfaranden i affärer med såväl andra bolag som myndigheter och direkt till konsument.

Reglerna har uppdaterats genom ett omfattande arbete inom ICC:s globala kommission CR & Anti-Corruption, ledd av bl.a. Hema Lehocky, Chief Ethics & Compliance Officer, AFRY, tillika vice ordförande i kommissionen. Under processen har reglerna förankrats i ICC:s globala nätverk som sträcker sig över mer än 100 länder och representerar 45 miljoner företag av alla storlekar och från alla sektorer.

De uppdaterade reglerna är pedagogiskt utformade i fyra delar, där de första två omfattar regelverket samt vägledning om hur det tillämpas, del tre presenterar vilka centrala delar som bör finnas på plats i effektiva compliance-funktioner och del fyra omfattar definitioner.

Hema Lehocky:
Det har varit väldigt inspirerande att arbeta med uppdateringen av reglerna och känna det starka engagemanget bland ICC:s medlemmar och samarbetspartners att bekämpa korruption. Reglerna är mycket uppskattade av företag världen över och hjälper skapa en tydlig förväntansbild kring antikorruptionsarbetet. I och med uppdateringen säkerställer vi också att reglerna reflekterar den nya lagstiftning och bästa praxis som utvecklats de senaste åren.

Ladda ner reglerna här: https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/12/2023-ICC-Rules-on-Combating-Corruption-1.pdf