IP Roadmap 2017 är den trettonde upplagan av ICC:s immaterialrättsliga samlingsverk. Den produceras av ICC:s immaterialrättskommission och gavs ut för första gången år 2000. Ambitionen är att Roadmappen ska fortsätta vara ett användbart verktyg för dem som arbetar med eller behöver förstå immateriella rättigheter. Ladda ned den senaste versionen HÄR.

Sedan ICC:s IP Roadmap gavs ut 2014 har det skett en hel del förändringar på det immaterialrättsliga området.

FN:s globala hållbarhetsmål antogs 2015, genom vilka världens ledare har där förbundit sig till att arbeta mot avskaffandet av extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen.  Med Parisavtalet, vilket trädde i kraft 2016, har en stor del av världens länder även åtagit sig att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. För att världens nationer ska kunna nå dessa ambitiösa mål krävs ett flertal nya innovationer – för vilka immaterialrätten kommer att spela en viktig roll.

Den nyaste internationella överenskommelsen om immateriella rättigheter, Marrakeshavtalet, trädde ikraft 2016. Avtalets syfte är att öka tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synskadade eller på annat sätt läshandikappade.

Digitaliseringen har fortsatt att ge upphov till nya processer och teknologier vilket skapar nya konsekvenser för både hantering av immateriella tillgångar och tillämpning av immaterialrätten. Att ekonomin i stort styrs allt mer med hjälp av data lyfter frågor om både rättigheter och skyldigheter i överföring och lagring av data.

Behovet av att stärka skyddet av affärshemligheter har gett upphov till nya lagar i både EU och USA. Andra immaterialrättsliga områden har också utvecklats genom både rättspraxis och lagstiftning. ICC har även noterat en ökad trend av nya specialiserade instanser för att lösa immaterialrättsliga tvister.

2017 års upplaga av ICC:s IP Roadmap ger en uppdaterad överblick av de viktigaste förändringar som skett på det immaterialrättsliga området. Ett stort antal kapitel är omskrivna och nya kapitel har lagts till.