Sharm el-Sheikh/Stockholm | 11 november 2022
Ladda ner rapporten här »

Kartläggning av mekanismer för prissättning av koldioxid visar
tydliga möjligheter att påskynda utsläppsminskningar

  • Ny rapport från Internationella Handelskammaren, ICC ska erbjuda insikter och inspiration till regeringar och andra beslutsfattare för att underlätta utvecklingen av effektiva system för koldioxidprissättning.
  • Rapporten som bygger på konkreta erfarenheter från företag världen över, analyserar befintliga prissättningsmekanismer för koldioxid och vilka förutsättningar de har att påskynda utsläppsminskningar.
  • Överdriven komplexitet, otydliga klimatpolitiska signaler och brist på harmonisering är återkommande faktorer som minskar effektiviteten.

För att nå målen i Parisavtalet behöver fler länder och regioner sätta ett pris på utsläpp, samtidigt som olika system och mekanismer behöver harmoniseras och länkas för att underlätta för företag verksamma på olika marknader. I samband med FN:s klimatkonferens COP27 lanserar ICC därför idag en ny rapport om koldioxidprissättning. Rapporten bygger vidare på de tio övergripande principer för prissättning av koldioxid som lanserades under COP26 och tittar närmare på fem olika existerande prissättningsmekanismer och hur väl de fungerar. Syftet är att erbjuda insikter och inspiration till regeringar och andra beslutsfattare när det kommer till utformandet av effektiva system för koldioxidprissättning.

Rapporten baseras på näringslivets praktiska erfarenheter av att arbeta inom ramen för prissättningsmekanismer i EU, Indonesien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika. Genom att påvisa konkreta utmaningar som näringslivet möter, är ICC:s ambition att erbjuda en färdplan som kan hjälpa politiker att effektivisera marknadsbaserade klimatpolitiska åtgärder, samt driva på för internationell sammanlänkning av det växande lapptäcke av nationella regleringar som existerar i dag.

Rapporten pekar ut fyra vanliga motsättningar som begränsar effektiviteten i den här typen av mekanismer:

  • Överdriven komplexitet – Inkonsekvent och osammanhängande klimatpolitik liksom skillnader i nationella och regionala prissättningar försvårar hanteringen och ökar kostnaderna för näringslivet.
  • Otydliga prissignaler på lång sikt – Medan det ofta är lämpligt att prissättningsmekanismer introduceras med en låg initial prislapp på utsläpp behöver företag få en tydlig indikation om framtida kostnadsutveckling, för att de ska kunna fatta relevanta investeringsbeslut.
  • Brist på synergier mellan obligatoriska och frivilliga marknader – Ett bättre utnyttjande av välfungerande frivilliga kompensationssystem har potential att avsevärt påskynda utsläppsminskningar, inte minst i länder som saknar administrativ kapacitet att implementera obligatoriska system.
  • Avsaknaden av holistisk och sammanhängande policykoordinering – För att säkerställa effektiva och långsiktiga utsläppsminskningar måste politiker uppmuntras att främja positiva synergieffekter och att utforma politik och åtgärder på områden som energi, klimat, handel- och skatter så att de ligger i linje med varandra och de övergripande klimatmålen.

Wendy Miles, medordförande för den ICC-arbetsgrupp som utvecklat rapporten:
– Förra året ritade vi genom ICC:s principer för koldioxidprissättning ut en tydlig baslinje för effektiv utformning av marknadsmekanismer för utsläppsminskningar. När vi nu lanserar den andra fasen av vårt arbete sker det genom att erbjuda tydliga verktyg för politiska beslutsfattare att realisera den fulla potential som koldioxidprissättning har i olika jurisdiktioner.

Anna Theeuwes, arbetsgruppens andra medordförande:
– Vi är tacksamma för de bidrag vi fått in från hela ICC:s världsomspännande nätverk av företag. Det är en tydlig indikation på koldioxidprissättning fortsätter att utgöra en viktig fråga. Vi hoppas att det här samarbetet och kunskapsutbytet fortsätter samla relevanta insikter och skapar en kapacitetsbyggande miljö som påskynda introduktionen av effektiva och hållbara prissättningsmekanismer.

Rapporten betonar också att regeringar kan behöva fundera vidare på utformningen av koldioxidprissättningssystem om höga energipriser kvarstår – inklusive genom att undersöka alternativ för att begränsa störningar i energisystem och dämpa effekterna för konsumenter.

Raelene Martin, ICC:s globala hållbarhetschef:
– Vår rapport visar tydligt vikten av att inkludera näringslivet i design och optimering av prissättningsmekanismer för att kunna nå globala nettonollutsläpp till lägsta möjliga kostnad. Vi hoppas att idéerna som presenteras kan fungera som en grund för konstruktiv dialog med regeringar för att stärka effektiviteten av marknadsbaserad politik med tanke på hur brådskande klimatkrisen är.

Ladda ner rapporten här »


Kontakt:
Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig och ledningskoordinator, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 8 76 103 7878