WTO Public Forum äger rum i Genève 27-29 september och ICC är på plats med två seminarier. Det första seminariet handlar om näringslivets prioriteringar efter WTO:s ministermöte i Nairobi 2015. WTO tog i Nairobi några mindre steg framåt och beslutade bland annat att avskaffa exportsubventioner på jordbruksprodukter samt hur man ska underlätta marknadstillträde för de minst utvecklade länderna. ICC anser att dessa beslut kommer att förbättra integrationen av de minst utvecklade länderna i världen genom fler möjligheter till handel. Seminariet handlar om ICC:s prioriteringar inför WTO:s nästa ministermöte som äger rum 2017.

ICC:s andra seminarium är en dialog kring affärsverksamhet och handelsregler. Bland annat kommer de hindrande reglerna kring dataflöden som finns idag tas upp. Dessa regler är i vissa fall så pass kostsamma att mindre företag väljer att undvika vissa marknader. ICC har en ny policy kring dataflöden där man bland annat tar upp detta problem och hur bestlutsfattare ska gå tillväga för att minska det.