Vid det första mötet lett av konkurrenskommitténs nya ordförandeskap, ordförande Ulrika Wester och vice ordförande Elisabeth Eklund, var Konkurrensverkets befogenheter och konkurrensrättens påverkan på hållbarhetsinitiativ centrala teman. Vid mötet tackades även avgående ordförande Håkan Osvald, chefsjurist på Atlas Copco, för sitt mångåriga engagemang i kommittén.

I syfte att tillgodose ett nytt EU-direktiv på området antog riksdagen i januari en proposition som gav Konkurrensverket utökade befogenheter att kontrollera efterlevnaden av konkurrensrätten. Marie Östman, chefsjurist på Konkurrensverket, redogjorde för kommittén vilka förändringar de nya reglerna innebär och hur försök har gjorts att harmonisera lagstiftningen inom EU i syfte att fördjupa samarbetsmöjligheterna mellan EU:s individuella konkurrensverk.

Idag finns flera exempel på hur konkurrenslagstiftning står i vägen för hållbarhetssamarbeten mellan företag, vilket blir kontraproduktivt för genomförandet av Agenda 2030. Utifrån ICC:s rapport Competition Policy and Environmental Sustainability diskuterades hur politik och lagstiftning riskerar att hindra företag från denna typ av partnerskap då oron för att bryta mot konkurrenslagstiftningen blir för stor. Dessutom presenterade Ian Rose, VP Compliance på Volvo Trucks, specifika exempel från transportsektorn, vilka han även skrivit ett kapitel om i en ny publikation om konkurrensrätt och miljömässig hållbarhet.  

ICC Sveriges konkurrenskommitté bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och behandlar bl.a. frågor som berör företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar., missbruk av dominerande ställning samt konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete. Som medlem i ICC Sverige kan ditt företag utse upp till två representanter att ingå i kommittén. Vill du veta mer om vad det innebär? Kontakta vår policyansvarige Henrik Blomqvist!