Introduktion till FN:s Global Compact

Initiativet till Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum i Davos 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet med Global Compact är att få företag att ta ansvar för FN:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Utifrån principerna åtar sig signatärerna, de företag som signerat Global Compact, att arbeta för att anpassa sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling. Kraven på signatärer är att arbeta efter FN:s principer samt att på en årlig basis redogöra för sina framsteg på området. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna.

Global Compact har över 13 000 signatärer varav närmare 700 finns i de nordiska länderna, av dessa är omkring tvåhundra också medlemmar i Global Compacts nordiska nätverket. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter, knyta kontakter och förmedla kunskap om Global Compact och de tio principerna. I Sverige är ICC kontaktpunkt för svenska företag som undertecknat Global Compact. Susanna Zeko, Director of Policy, leder arbetet och är för närvarande även Focal Point i det nordiska nätverket.

Den 9 maj arrangerade Global Compacts Nordiska Nätverk och ICC Sweden tillsammans med Hammarskiold & Co en utbildning för signatärer och intresserade av FN:s Global Compacts 10 principer. Utbildningen var fulltecknad med representanter från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fokus under utbildningen var att belysa hur man aktivt agerar efter undertecknandet av Global Compact samt hur man som företag och organisation praktiskt använder principerna och implementerar de i verksamheten.

Bilder ifrån utbildningstillfället hittar ni här.