PRESSMEDDELANDE, 9 DECEMBER 2020

I samband med Internationella antikorruptionsdagen publiceras ett nytt verktyg för att diskutera korruptionens negativa inverkan på möjligheten att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Dilemman med tillhörande diskussionsfrågor är utvecklade av forskarna Lin Lerpold, Handelshögskolan i Stockholm, SIR Center for Sustainability Research, och Tomas Brytting, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, med stöd från Internationella Handelskammaren (ICC) samt Institutet Mot Mutor (IMM) som bidragit i rollen som expertorgan.

Under 2019 lanserade IMM tillsammans med ett flertal aktörer ”Mål 0 – Ingen korruption” som det grundläggande målet för att uppnå Agenda 2030. Syftet med målet är att understryka hur korruption förgör möjligheterna att uppnå samtliga hållbarhetsmål.

– Korruption fördjupar fattigdom, försämrar människors levnadsstandard och bidrar till den globala miljöförstörelsen. Idag beräknas så mycket som 35 000 miljarder kronor gå förlorade till korruption världen över. De pengarna skulle gott och väl kunna täcka det finansiella gap om 25 000 miljarder kronor som idag saknas för att uppnå Agenda 2030. Vi måste därför alltid inkludera antikorruption i hållbarhetsarbetet, säger Hayaat Ibrahim, IMM:s tf. generalsekreterare.

Som ett led i att ytterligare sätta fokus på hur korruption negativt inverkar på hållbar utveckling finansierade ICC tidigare i år genom sin Curt Nicolin-stiftelse ett stipendium till forskarna Lin Lerpold, Handelshögskolan i Stockholm, SIR Center for Sustainability Research, och Tomas Brytting, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Stipendiet har nu mynnat ut i ett diskussionsunderlag om hur korrupta beteenden i olika situationer slår negativt mot vart och ett av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Varje dilemma presenterar olika situationer som kan uppstå i affärssammanhang och bryter ner hur korrupt agerande i situationen kan motarbeta det aktuella hållbarhetsmålet. Varje dilemma avslutas därefter med en uppsättning frågor som är tänkta att skapa diskussion kring hur man kunnat agera annorlunda.

– Företag listar korruption som ett av de största gränshindren för handel, särskilt i utvecklingsländer. Affärer på sunda villkor förbättrar möjligheterna för att goda effekter av handel uppnås. Samtidigt är frågor om korruption och compliance komplicerade. För att hjälpa företag att agera ansvarsfullt har ICC genom åren utvecklat flera användbara verktyg som anti-korruptionsregler, guider för due diligence, ramverk för visselblåsning och en anti-korruptionsklausul. Min förhoppning är att dessa dilemman kan utgöra ytterligare ett hjälpmedel för att företag ska bygga trygghet i sina internationella affärer, säger Susanna Zeko, VD & generalsekreterare, ICC Sverige.

Dilemmana kommer att finnas fritt tillgängliga på ICC:s hemsida från och med idag, onsdag (9 december). Under 2021 kommer ICC och IMM även att bjuda in till diskussioner baserade på diskussionsunderlaget.

– Jag är glad över att vi har haft möjlighet att finansiera det här projektet och ser fram emot att ta del i diskussioner som utgår ifrån de olika dilemmana. Särskilt intresserad är jag av att analysera ifall olika roller inom företag förehåller sig olika till frågeställningarna samt att lyfta de här dilemmana i ICC:s internationella nätverk för att belysa olikheter i svaren på frågeställningarna mellan länder, säger Susanna Zeko.

Dilemmadiskussionerna finns tillgängliga för nedladdning här »

Kontakt:

Kajsa Persson-Berg, Kommunikationsansvarig, ICC Sverige, e-post: kajsa.persson-berg@icc.se, tel. 0761037878
Stina Lif, Marknadskommunikatör, IMM, e-post: stina.lif@institutetmotmutor.se