Handel, rörlighet och öppenhet är kärnvärden som vi traditionellt tagit för självklara i Sverige. Att vi nu står inför en situation där dessa värden är hotade, innebär att vi måste kämpa ännu hårdare för att visa de positiva effekterna som de har för samhällen, menade Annie Lööf (C) när hon talade på ICC Swedens styrelsemöte den 20 april. Även om man tidigare fått kämpa mot vissa falanger om handelns nytta, är den nuvarande situationen, där protektionism börjat etablera sig mer i politiken, ny. De kommande valen i Tyskland, Frankrike och Storbritannien kan bli avgörande för hur EU ställer sig i handelsfrågor. Det står helt klart att valresultaten i dessa tre länder kommer att ha en stor påverkan på svenskt företagande.

Annie Lööf lyfte under sitt tal tre faktorer som är nödvändiga för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. För det första kräver den kontext vi verkar i, med ökande protektionism och terrorhot som kryper närmare, ett starkt och enat ledarskap som stadigt kämpar för de värden som är viktiga. För att skapa förståelse för handelns nytta och behovet av sänkt skattetryck för vara konkurrenskraftiga krävs opinionsbildandning.

För det andra måste man också ha regelverk som snabbt fångar upp de som drabbas av strukturomvandlingar, menade Lööf. Det danska systemet med flexicurity (flexibility + security), där trygghet i omställning (t.ex. högre A-kassa inledningsvis) kombineras med flexiblare arbetsrätt kan agera inspiration, sa Lööf.

En tredje faktor som spelar in i huruvida Sverige kan vara konkurrenskraftigt internationellt är tillgången på bostäder. När Amazon meddelade att de ville flytta sina datacenter menade de att Sverige var intressant på grund av två konkurrensfördelar, välutbildad och kompetent arbetskraft, samt energisystem utan utsläpp. Tyvärr försvinner dessa fördelar om det inte finns någonstans för arbetskraften att ta vägen vid arbetsdagens slut. Bristen på bostäder i kombination med att vi inte har tillräckligt bra skatteregler för incitamentsprogram är exempelvis anledningen till att Spotify väljer att utvecklas i USA i stället för i Sverige, poängterade Lööf.

ICC Styrelsemöte 20170420