Många företag, myndigheter, landsting, kommuner och organisationer väljer att låta någon extern part utföra delar av den egna verksamheten. Man benämner detta köp eller upphandling av tjänster, s.k. ”outsourcing”. Avsikten kan vara att specialisera och effektivisera sin produktion. Uppdragsgivaren har dock alltid fullt ansvar för resultatet av outsourcingen inför sina kunder, aktieägare, investerare eller skattebetalare. För att nå förväntade mål om effektivitet och ekonomiskt utfall behöver uppdragsgivaren göra ett grundläggande förarbete innan avtalet skrivs under.

Som ett stöd för företag och andra organisationer som outsourcar delar av sina verksamheter antog ICC:s globala styrelse nyligen guiden Outsourcing: How to create successful outsourcing solutions, producerad av en arbetsgrupp inom ICC Swedens kommitté Finansiella tjänster och försäkring.

Detta frukostseminarium tar avstamp i den nyligen publicerade guiden och kommer att diskutera hur företagsledare kan förbereda sin outsourcing, samt vilka rutiner och processer som krävs för att man löpande ska kunna identifiera och hantera inneboende risker (finansiella och icke finansiella) för att verksamhetsmålen inte uppnås.

Program

8.30 Frukost och registrering

9.00 Att lyckas med outsourcing
Christina Strandman Ullrich
Compliance Forum samt Ordförande för arbetsgruppen som tagit fram Outsourcing-guiden

Per Johan Gidlund
Länsförsäkringar samt sekreterare i arbetsgruppen

10.00 Avslut

Anmälan

Anmälan