Global Compact

Initiativet till Global Compact lanserades i samband med World Economic Forum i Davos 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet med Global Compact är att få företag att ta ansvar för FN:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Utifrån principerna åtar sig signatärerna, de företag som signerat Global Compact, att arbeta för att anpassa sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling. Kraven på signatärer är att arbeta efter FN:s principer samt att på en årlig basis redogöra för sina framsteg på området. Företag från alla typer av sektorer finns representerade bland dem som åtagit sig att arbeta efter principerna.

En viktig hörnsten som legat till grund för framväxten av Global Compact och CSR, Corporate Social Responsibility, har varit att det som koncept till stor del bygger på självregleringsprinciper. Ansvarsfullt företagande har varit en vägledande princip för ICC sedan grundandet 1919, och ansvarsfull självreglering är ett effektivt sätt för företag att anpassa sin verksamhet efter rådande samhällelig kontext. Inom ICC finns kommissionen Corporate Responsibility and Anti-Corruption som arbetar för att hjälpa företag att utveckla metoder för detta. Långsiktighet hos näringslivet innefattar idag nämligen närmast självklart ett hållbarhetsperspektiv.

Idag har Global Compact över 12 000 signatärer varav närmare 700 finns i de nordiska länderna.  I Sverige startas 2018 ett nationellt nätverk  där ICC är kontaktpunkt för företag som undertecknat Global Compact. Margi Mataj, Policy Manager på ICC, arbetar tillsammans med den nyutnämnda styrelsen för Global Compact Network Sweden för att organisera det nya nätverket. Arbetet med att sprida kunskap och dela erfarenheter kring Global Compacts principer sker alltså även på nationell nivå och man får i det svenska nätverket ett unikt samarbete mellan signatärerna. Nätverkets syfte är att vara en plattform för att inspireras av andra, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Global Compact