ICC:s Kommitté för Miljö & Energi

Miljöfrågor har länge varit en av ICC:s globala prioriteringar och ICC har varit mycket aktivt i klimatförhandlingarna. Näringslivet är nu aktivt engagerat i såväl klimatarbetet för att nå de mål som överenskoms i Paris 2015 samt för att nå de hållbarhetsmål som beslutades inom FN, också 2015. Globala energifrågor har också allt större betydelse för ett hållbart näringsliv och för internationella marknader. En välfungerande handel stödjer en miljövänlig utveckling genom bland annat spridningen av idéer, innovationer och ny teknik. Handel stimulerar också resurshushållning genom att stimulera en effektiv resursanvändning. På en öppen marknad kan företag ge större hållbarhetsbidrag.

ICC:s Nationella Kommitté

Svenska ICC:s kommitté för miljö och energi utformar Svenska ICCs ståndpunkter avseende miljö-, klimat och energifrågor. Den sprider också kunskap om politiska, t ex av karaktären som de i fjol beslutade klimat- och hållbarhetsmålen. Näringslivets engagemang har ökat påtagligt de senaste åren. Kommittén kan bidra med att sprida erfarenheter samt även med att genom att visa detta engagemang involvera näringslivsrepresentanter mer i samarbetet med beslutsfattare. Kommittén motsvarar The Comission on Environment and Energy.

ICC:s Internationella Kommission

Kommissionen för miljö- och energirelaterade frågor har till uppdrag är att utveckla policyrekommendationer och verktyg för att hantera globala frågor av intresse för internationellt aktiva företag rörande bland annat klimatförändringar, hållbar utveckling och en miljövänlig ekonomi.

Kommissionen utvecklar ståndpunkter inom policy från ett flertal sektorer och utveckla affärslösningar inom miljörelaterade problem.

ICC jobbar i ett nära samarbete med FN för att underlätta näringslivets medverkan och engagemang inom event som organiseras av FN, inkluderande United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) och the UN Convention on Biological Diversity (UNCBD).

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Bobby Arash Ramberg Advokater KB
Helén Axelsson Jernkontoret
Gunnar Bengtsson Volvo Group AB
Jens Bruno
Ann Christiansson Svensk Handel AB
Sara Emanuelsson Energiföretagen
Magnus Enell KTH och Enell Sustainable Business AB
Jakob Falkman Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Kristina Forsbacka BIRD & BIRD
Maria Hagberg Ramberg Advokater AB
Per Hermerén Teknikföretagen
Patrik Isaksson Svenska Cellulosa AB
Peder Jonsson Kreab AB
Elina Matsdottar LRF
Per Norberg KPMG
Birgitta Resvik Fortum
Hilda Runsten LRF
Jessica Schöning Setterwalls Advokatbyrå AB
Inger Strömdahl Svenskt Näringsliv
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv
Ulf Svahn Svenska Petroleum & Biodrivmedel SPBI
Lena Westerholm ABB AB